RELACJE INWESTORSKIE

27-01-2021 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TEVOR S.A. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Akcjonariusze,

Zarząd Spółki TEVOR S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 27-29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327373, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się: 3 lutego 2021 roku o godzinie 12:00 w Warszawie przy ulicy Naruszewicza numer 5/1 przed notariuszem Karoliną Kuźniar.

I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu w roku obrotowym 2020.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

II.1. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TEVOR S.A. Zarząd Spółki ustala na podstawie wpisów w księdze akcyjnej.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II.2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni, przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

II.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy uprawniony z uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Zwyczajnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

II.4. Sposób wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu składają pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na trzy godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaną w ogłoszeniu.

Pełnomocnik obowiązany jest okazać pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. W przypadku obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzi wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.

II.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II.6. Sposób wypowiadania się w trakcie zwyczajnego walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość wypowiadania się w trakcie zwyczajnego walnego zgromadzania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

14-12-2020 r.

DEMATERIALIZACJA AKCJI TEVOR S.A.

Wezwanie nr 5 do złożenia akcji TEVOR S.A. w celu ich dematerializacji   

23-11-2020 r.

DEMATERIALIZACJA AKCJI TEVOR S.A.

Wezwanie nr 4 do złożenia akcji TEVOR S.A. w celu ich dematerializacji   

05-11-2020 r.

DEMATERIALIZACJA AKCJI TEVOR S.A.

Wezwanie nr 3 do złożenia akcji TEVOR S.A. w celu ich dematerializacji   

12-10-2020 r.

DEMATERIALIZACJA AKCJI TEVOR S.A.

Wezwanie nr 2 do złożenia akcji TEVOR S.A. w celu ich dematerializacji   

22-09-2020 r.

DEMATERIALIZACJA AKCJI TEVOR S.A.

Wezwanie nr 1 do złożenia akcji TEVOR S.A. w celu ich dematerializacji   

14-09-2020 r.

OGŁOSZENIE O UCHWAŁACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TEVOR S.A.

W dniu 14 września 2020 r. obyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie TEVOR S.A., które pojęło następujące uchwały:

 1. w sprawie zmiany Statutu (poniżej treść):
  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że zostaje dodany § 22a w następującym brzmieniu:
  Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 2. w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu
 3. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki (poniżej treść):
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 3281 § 5 k.s.h., podejmuje uchwałę o wyborze Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

31-03-2020 r.

OGŁOSZENIE O UCHWAŁACH ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TEVOR S.A.

W dniu 31 marca 2020 r. obyło się zwyczajne walne zgromadzenie TEVOR S.A., które udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r., oraz zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności wraz z sprawozdaniem finansowym Spółki za 2019 r. Ponadto dokonało podziały wypracowanego zysku netto przez Spółkę w 2019 r. przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy.

16-03-2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TEVOR S.A. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Zarząd Spółki TEVOR S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Mościckiego 27-29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327373, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się:

31 marca 2020 roku o godzinie 12:30 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego numer 4 przed notariuszem Sławomirem Strojnym.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 9. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 10. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2019.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 14. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 15. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.